Johtoverkot

Vesijohtoverkosto

Pietarsaaren Vesi on toiminut kunnallisena liikelaitoksena vuodesta 2003 alkaen. Vesilaitostoimintaa Pietarsaaressa on ollut vuodesta 1928. Tuolloin otettiin käyttöön Sandåsenin pohjavedenottamo ja syöttöjohto kaupunkiin. Osia johdosta on edelleenkin käytössä.

Nykyään vesi johdetaan kaupungin jakeluverkkoon Åminnen pintavesilaitokselta pääasiassa Pedersin alavesisäiliön kautta. Pieni osa vedestä johdetaan Spituholmenin paineenkorotusaseman kautta läheisille Pirilön ja Kuusisaaren teollisuusalueille. Alavesisäiliön tehtävänä on tasata vedenkulutuksen vaihteluja vuorokauden eri aikoina. Kaupungin keskustassa sijaitsevan vesitornin tehtävänä on taata tasainen paine vedenjakeluverkossa.

Pietarsaaren Veden vesijohtoverkon pituus on noin 200 km. Tästä suurin osa on muoviputkea. Kahden viime vuosikymmenen aikana johdot on rakennettu lähes yksinomaan muoviputkina. Valurautaputkea verkossa on vielä aika paljon, vähemmän käytössä on teräsputkea ja asbestisementtiputkea.

Laitoksen vedenjakeluverkkoon on liittynyt noin 4700 asiakasta. Käytännössä jokseenkin kaikilla ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetuilla kiinteistöillä kaupungin alueella on mahdollisuus liittyä Pietarsaaren Veden vesijohtoon.

Kriisivesijärjestelmä

Vedensaannin turvaamiseksi häiriötilanteissa seudun kuntien vesijohtoverkot on liitetty yhteen. Näin on mahdollista toimittaa vettä yli kuntarajojen.

Pietarsaaren on kriisitilanteessa mahdollista saada Luodonjärven pintavedestä valmistettua vettä UPM:n Pietarsaaren tehtaiden vesilaitokselta. Pohjavettä on mahdollista saada etupäässä Pedersören ja Uusikaarlepyyn suunnista ja jossain määrin myös Luodon suunnasta.

Täysin turvattu Pietarsaaren vedenhankinnan tilanne ei häiriötilanteita ajatellen ole. Siinä on edelleenkin parannettavaa.

Viemäriverkosto

Viemäriverkoston tehtävänä on kerätä ja kuljettaa jätevedet ja erilaiset kuivatusvedet tarpeen mukaan käsiteltäväksi ja palauttaa ne sen jälkeen takaisin luonnon kiertokulkuun. Nykyään jätevesille ja puhtaammille hulevesille rakennetaan omat johtonsa (erillisviemäröinti). Aiemmin vedet johdettiin samoissa johdoissa jätevedenpuhdistamolle (sekaviemäröinti). Viimeksi mainitun ongelmia ovat mm. rankkasateiden aiheuttamat kellaritulvat.

Pietarsaaren Veden viemäriverkon pituus on noin 180 km. Tästä jätevesiviemäreitä on suurempi osuus kuin hulevesiviemäreitä. Sekaviemäreitä on edelleenkin käytössä. Pääasiallisena putkimateriaalina on viime vuosikymmeninä ollut tässäkin muovi, vaikka betoniviemäreitä vieläkin on käytössä. Viemärit toimivat enimmäkseen viettoviemäreinä. Paikoin joudutaan vedelle antamaan vauhtia pumppauksen avulla. Pumppaamoita laitoksen viemäriverkostossa on kaikkiaan 19 kpl.

Pietarsaaren Veden viemäriverkkoon on liittynyt noin 4600 asiakasta. Laitoksen toiminta-alueella, joka on likimain yhtä kuin kaupungin asemakaavoitettu alue, lähes kaikilla kiinteistöillä on mahdollisuus liittyä laitoksen viemäriin. Tällä hetkellä mahdollisuus puuttuu vähäiseltä osalta olevaa rakennuskantaa Tapaninniemen ja Kivilösin alueella. Tavoitteena on mahdollisuus liittymiseen molemmilla alueilla vuoden 2007 loppuun mennessä.

Tonttijohdot

Pietarsaaren Veden johtojen lisäksi maassa on satoja kilometrejä laitoksen asiakkaiden omistamia tonttivesijohtoja ja -viemäreitä. Laitoksen ja kiinteistön välinen vastuuraja sijaitsee kiinteistön liittymiskohdassa, joka yleensä on katujohdossa. Tonttijohdon rakentamis- ja kunnossapitokustannuksista vastaa liittynyt kiinteistö.